Privacy policy

Poskytnutie informácií a oznámení ohľadom spracúvania osobných údajov

v zmysle ust. § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) a čl. 12, 13, 14, 15 až 22 a čl. 34 nariadenia Európskeho parlamentu a rada EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“)


Spoločnosť Foaf s.r.o., so sídlom Mýtna 15, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36774421, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 45838/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje a dodržiava ochranu osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ("nariadenie GDPR") a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“). Prevádzkovateľ týmto poskytuje dotknutej osobe ohľadom spracúvania a ochrany osobných údajov tieto informácie a oznámenia:


 1. Prevádzkovateľ osobných údajov je :

Spoločnosť Foaf s.r.o., so sídlom Mýtna 15, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36774421, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 45838/B, e-mail: kontakt@trovi.sk


 1. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe týchto právnych základoch a na tieto účely:

 1. spracovávanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

 2. spracovávanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to na účel priameho marketingu,

 3. plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov upravujúcich daňovú a účtovnú oblasť,

 4. na základe súhlasu dotknutej osoby, ak na spracúvanie osobných údajov vyžadujú súhlas právne predpisy Slovenskej republiky alebo legislatíva Európskej únie.


 1. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany:

Spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu sa považuje za oprávnený záujem na spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle bodu 47 recitálu nariadenia EU. Dotknutá osoba má právo namietať proti takému spracúvaniu vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom, bez ohľadu na to, či ide o pôvodné alebo ďalšie spracúvanie, a to kedykoľvek a bezplatne, pričom ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.


 1. Príjemcovia, resp. kategórie príjemcov, osobných údajov:

Osobné údaje sa budú poskytovať:

 1. osobe, ktorá pre prevádzkovateľa zabezpečuje vedenie účtovníctva, daňovú, mzdovú a personálnu agendu (účtovní a daňoví poradcovia, audítori),

 2. advokátskej kancelárii a právnemu zástupcovi prevádzkovateľa,

 3. osobe, ktorá prevádzkovateľovi poskytuje služby týkajúce sa informačných technológii a spravovania serveru a internetovej siete,

 4. sprostredkovateľovi osobných údajov prevádzkovateľa, ktorým je: DataCamp s.r.o., so sídlom Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava, IČO: 45247676 a WebSupport, s.r.o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928


 1. Informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prevádzkovateľ nezamýšľa poskytovať osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.


 1. Doba uchovávania alebo kritéria na jej určenie:

Osobné údaje sa budú uchovávať počas doby od uzavretia zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou do uplynutia 4 rokov od skončenia tohto zmluvné vzťahu. Osobné údaje poskytnuté výlučne na účel registrácie na webových stránkach prevádzkovateľa budú spracúvané po dobu trvania platnosti tejto registrácie. Osobné údaje potrebné na vykonávanie priameho marketingu budú uchovávané počas trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov, pokiaľ predtým nedôjde k namietaniu voči ich spracúvaniu dotknutou osobou. Osobné údaje sa však budú spracúvať najneskôr do naplnenia účelu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje môže v zmysle Nariadenia GDPR prevádzkovateľ spracúvať po dobu vyžadovanú právnymi predpismi upravujúcimi archiváciu údajov vo verejnom záujme, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účel tejto archivácie.


 1. Informácia, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje.


Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a taktiež požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, avšak v takom prípade nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah s dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov je aj zákonnou požiadavkou vyžadovanou osobitnými právnymi predpismi upravujúcimi účtovníctvo a dane. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pre tento účel osobné údaje, pričom ak osobné údaje poskytnuté nebudú, nebude možné plniť povinnosti stanovené vyššie uvedenými osobitnými právnymi predpismi upravujúcimi účtovníctvo a dane.


 1. Informácia o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.


 1. Dotknutá osoba má podľa Nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov tieto práva týkajúce sa ochrany osobných údajov :


 1. PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie jej osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 2. PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.

 3. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa písomné potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva.

 4. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV, NA VYMAZANIE, NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, resp. neúplné údaje doplnil, obmedzil spracúvanie osobných údajov alebo aby osobné údaje vymazal.

 5. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 6. PRÁVO NAMIETAŤ. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.